Wat ons uniek maakt

Op dit moment zijn wij een gemeente, waarin het vieren…
van Gods aanwezigheid in prediking, in liederen, gebeden, en in de tekenen van doop,
avondmaal en zegen belangrijk is. Hierin vinden we de ruimte voor verschil in geloofsbeleving, en bijzondere aandacht voor de jeugd belangrijk. Dit heeft o.a. geleid tot een brede liturgische inzet.
Daarnaast zijn wij een zorgzame gemeente…
waarin men zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.Omzien naar elkaar dmv. bezoekwerk en pastoraat vanuit de opdracht van ‘herder zijn voor elkaar’ in navolging van Jezus behoort tot de basis, die wij willen behouden.
Wij zoeken naar concentratie op de kern van het evangelie van Jezus Christus…
Onder ons leeft verlangen naar persoonlijke geloofsverdieping en een positieve uitstraling hebben naar buiten. Aandacht voor het Woord en het werk van de Heilige Geest in deze tijd, oog voor toerusting, en een divers ontmoetingsaanbod is hiervan het gevolg.
Visie/droom
Daarnaast willen wij een levende gemeenschap van Jezus Christus zijn…
waarin de bevrijdende boodschap van het evangelie ons samenbindt, steunt, vasthoudt en uitstraalt naar buiten.

Wij verlangen naar groei in kwaliteit van gemeente-zijn door:

• een gevarieerd aanbod van erediensten waarin plaats is voor de diversiteit van ons geloven met oog voor de verschillende behoeften van de diverse leeftijdsgroepen.
• Respectvol met elkaar in gesprek te blijven in en rond de erediensten maar ook door de week.
• ruimte te scheppen voor persoonlijke geloofsgroei en discipelschap in catechese en toerusting.
• het inzetten van mensen meer gavengericht, daar waar nodig, opdat we met vreugde kunnen werken in en vanuit onze gemeenschap.
• gerichte aandacht voor wat beter kan in structuur en organisatie, zowel intern als in kerkverband.
• het stimuleren van een blijvende betrokkenheid bij de 20- leden, en de zorg voor de 20+groep en jonge gezinnen
• het zoeken naar mogelijkheden om de randleden te betrekken bij onze gemeenschap
• het verbeteren van de communicatie tussen beleidsmakers en werkers.
• een aanbod van toerusting voor ambtsdragers, bezoekmedewerkers en leden van de diverse commissies.
• het scheppen van ontmoetingsmogelijkheden voor gemeenteleden om het onderlinge verband te verstevigen.
• aandacht te schenken aan onze missionaire opdracht over de kerkgrenzen heen, in de directe omgeving waar wij kerkelijke gemeenschap zijn en in deze wereld.

De doorgroei naar een open en gastvrije gemeente, die midden in de wereld staat biedt een aantrekkelijk perspectief. Hier voor is de toewijding van gemeenteleden nodig is, zowel
geestelijk als financieel. Woorden als openheid naar niet kerkelijke leden en bondgenootschap met mensen in nood horen hierbij.

Missie/opdracht
De uitdaging ligt voor ons in de komende jaren om elkaar te bemoedigen en op te wekken in de dienst aan God en elkaar, te zoeken naar versteviging van onze gemeenschap, en vernieuwing van ons persoonlijk en gezamenlijk geloven.
Wij mogen op onze zoektocht weten dat onze oorsprong ligt in Gods Woord tot ons.
Zijn liefdesverklaring in Christus is onze bedding, de Heilige Geest is ons allen gegeven om samen gemeenschap van Christus te zijn in deze wereld.
Op de volgende aandachtsvelden willen we aangeven hoe ons huidige beleid is en wat extra aandacht behoeft in de komende tijd.

De centrale diensten/werkvelden:

eredienst,
pastoraat,
diaconaat,
zending en werelddiaconaat,
gemeenteopbouw,
kerkbeheer,
jeugd en jongeren,

en de ondersteunende diensten/werkvelden:

leiding en structuur,
communicatie.

terug