Beleidsplan diakonie 
B E L E I D S –
e n
W E R K P L A N

van het
college van diakenen
van de

Gereformeerde Kerk van Giessen-Rijswijk

in de

Protestantse Kerk in Nederland
 

                                                            januari 2023                

I. Voorwoord
Onder diaconie verstaan wij:

De roeping van de christelijke gemeente in navolging van Jezus Christus oog en oor te hebben, in het bijzonder voor groepen mensen die vergeten of veronachtzaamd zijn en die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren.

Doel is:
Samen met hen, als bondgenoten, verdrukking en knelsituaties bestrijden.

Dit betekent, dat we als diaconie gericht zijn op mensen, die om welke reden dan ook tegen problemen zijn opgelopen. We willen daarbij oog en oor hebben voor de achterliggende oorzaken, en zijn bereid samen met getroffen mensen de situatie aan te pakken.
Daarbij gaat het om “bondgenoot zijn” in het proces waarin de getroffen mens zichzelf helpt en kunnen we niet om structurele maatschappelijke achtergronden heen. Het hoort juist tot de taak van de diaconie stem te geven aan hen die geen stem hebben.II. De kerkorde


De kerkorde zegt o.a.:

ORDINANTIE 8: DE MISSIONAIRE, DIACONALE EN PASTORALE ARBEID VAN DE GEMEENTE
Artikel 1. Samenhang en eigenheid
4. De toerusting van de gemeente tot de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in het algemeen geschiedt in de kerkdiensten, in onderricht en vorming en door middel van publicaties.
Artikel 3. De diaconale arbeid
1. De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid door
- het betrachten van onderling dienstbetoon,
- het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben,
- het deelnemen in arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn,
- het signaleren van knelsituaties in de samenleving en
- het bevorderen van de zorg voor het behoud van de schepping.
2. Deze roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld.
3. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
4. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en, in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk, met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 14

ORDINANTIE 14. HET LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK IN OECUMENISCH PERSPECTIEF
Artikel 9. Diaconale arbeid
1. De kerk geeft in haar diaconale arbeid in Nederland en in de wereld gehoor aan de roeping om zich in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in te zetten voor wie lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid.
2. De generale synode heeft bij haar zorg voor de diaconale arbeid van de kerk - daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn - in het bijzonder tot taak
- de gemeenten bewust te maken van haar diaconale roeping en aan dezen bijstand te verlenen bij de vervulling van deze roeping,
- het bevorderen van de samenwerking in de diaconale arbeid tussen de gemeenten,
- het nemen of ondersteunen van initiatieven gericht op het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn,
- de overheid en samenleving waar nodig aan te spreken op haar verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de gerechtigheid,
- de algemene leiding en de coördinatie van de diaconale arbeid van gemeenten en kerk buiten Nederland,
- het organiseren en stimuleren van geldwerving ten behoeve van de diaconale hulpverlening.


 

III. Taken / Organisatie

 
1 Coördinatie/beleid
1.1

 

Diaconie-vergadering

voorbereiden van de vergadering:
- agenda opstellen
- ingekomen stukken ordenen
- uitnodiging voor de vergadering maken
- verspreiden van de stukken voor de vergadering
uitwerken van de vergadering:
- zorgdragen voor uitvoering van de genomen besluiten
secretariaatswerk:
- verslag van de vergadering maken
- postadres van de diaconie
- verzorgen van de correspondentie
leiden van de vergadering:
openen en sluiten van de vergadering
 
1.2
 

Financieel beleid

verzorgen van de collecten
boekhouding:
- overleg met de boekhouder over de opgestelde jaarrekening en begroting
- verzorgen van inkomsten en uitgaven
voorstellen formuleren voor financiële bestemmingen
 
1.3

 

Kerkenraad

Deelnemen aan de kerkenraad
Stimuleren van diaconale bezinning op de kerkenraad
Uitvoeren van genomen kerkenraadsbesluiten inzake diaconaat
 
1.4
 

Informatie/publicatie

Verzorgen van abonnementen van de diaconie
verzorgen van de informatie bij de diaconaatscollecten
verzorgen van stukjes over het diaconaat of over de diaconie in de Informatie en op het mededelingenblad
 
1.5
 

Erediensten

Het mee voorbereiden van evt. diensten in het teken van diaconaat.
 
2 Wijkdiaconaat
2.1
 

Wijkteam

elkaar aanmoedigen oog en oor te hebben voor mensen die met zorg en moeite te maken hebben
mensen eventueel attenderen op de mogelijkheid van maaltijdbezorging
 
2.2
.

Spaardoosjes werelddiaconaat

zorgen voor spaardoosjes
zorgen voor de aflevering van de ingeleverde spaardoosjes bij de penningmeester
 
3 Algemeen diaconaat
A. Gemeentelijk
3.1
 

Kerkauto/ziekenvervoer

contact onderhouden met de coördinator die deze gedelegeerde taak verzorgd
 
3.2
 

Ambtsdienst

volgens rooster aanwezig zijn bij de eredienst
inzamelen van de gaven en afhandelen van de ingezamelde gaven (zie bijlage)
bij het Heilig Avondmaal assisteren (zie bijlage)        
coördineren van het huisavondmaal
dienst doen bij het huisavondmaal (zie bijlage)
mee voorbereiden van de voorbeden
 
B. In breder verband
4. Daconaat in bredere verbanden
4.1
.

Classis

indien daartoe geroepen: het bezoeken van de vergaderingen en het verslag uitbrengen van deze vergaderingen aan de kerkenraad
 
4.2   Voedselbank
contact opnemen met de voedselbank over een lijst van gewenste levensmiddelen
in de weken voor dankdag levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank
regelen dat de levensmiddelen bij de voedselbank komen

 
5. Werelddiaconaat
5.1
.

Algemeen

binnen de diaconie aandacht vragen voor werelddiaconale zaken
het evt. mee voorbereiden van voorbeden voor Zending en Werelddiaconaat
 
5.2  

Spaardoosjes Kerk in Actie - werelddiaconaat

het informeren van de gemeente over de spaardoosjes
zorgen voor spaardoosjes
de ingeleverde spaardoosjes bij de penningmeester brengen
 
   
       IV Bijlagen

Bijlagen bij 3.2       
            
Taken diaken van dienst
 
 • Voor de dienst:
- Controle van melding collectebestemming op mededelingenblad
- Evt. indien fout of niet gemeld juiste bestemmingen door de ambtsdrager van
  dienst af laten kondigen

 
 • Tijdens de dienst:
  Collecte verzorgen
 
 • Na de dienst:
  De collectezakken/manden legen en tellen; tellijst in de map invullen
  contant geld in geldzakje doen met een briefje met datum erbij
  collectebonnen tellen en vernietigen
  geldzakje wegbrengen naar de kast in de kluis

   
 
Heilig avondmaal
 
 • Voorbereidingen die door de koster gedaan worden op de zaterdag voor de viering:
  Banken goedzetten
- Tafels klaarzetten
- Brood snijden

 
 • Voorbereidingen door diakenen, ruim voor de dienst op zondagmorgen:
  Bekers, wijnkan en schalen klaarzetten en vullen (bekers ongeveer 1/3 gevuld)

   
 • Tijdens de dienst:
- de ambtsdragers gaan naar voren
- Het kleed wordt van de schalen en bekers gehaald
- ambtsdragers blijven staan aan weerszijden van de dominee
- tijdens de viering bij de tafel blijven en evt. schalen en bekers doorgeven
- na de tafel de bekers afvegen en evenals de schalen terugzetten
- Na de tafel de bekers en de schalen terugzetten en de tafel weer afdekken
  (behalve op witte donderdag)

-     Na de dienst evt. samen met de koster de tafel afruimen en banken en tafels
       weer op hun gewone plaats zetten

Dienst doen bij het huisavondmaal
 
 • In de week voor het avondmaal wordt door de verantwoordelijke diaken geïnformeerd bij de deelnemers, of ze deze keer mee willen vieren
 • Voor de dienst de tas, door de koster klaargezet, ophalen in de kerk en de inhoud controleren, nl:
  collectezak
  mededelingenblad (5x)
  flesje wijn
  brood
  beker
  schaaltje
  servet (5x)
  orde van dienst (5x)
 • Naar het huisadres gaan
 • De wijn uit het flesje in de kan doen en klaarzetten
 • Het brood op de schaal leggen en klaarzetten
 • Brood en wijn ronddelen
 • Na de dienst restant wijn in het flesje doen, restant brood in het bakje
 • Alles in de tas doen en terugbrengen in de kerk
 • Collectezak in kerkenraadskamer brengen en tas in de keuken

Bij een evt. tweede huisavondmaal:
 • Na de dienst de tas nakijken en bijvullen
 • Met de predikant en de ouderling naar het huisadres gaan en helpen bij de bediening
 • Na de viering zorgen dat de tas teruggebracht wordt naar de kerk


 
terug